Słownik


Alloprzeszczep
Przeszczep od jednego osobnika to drugiego nie-identycznego osobnika w obrębie tego samego gatunku np przeszczep alloplastyczny kości uzupełniający ubytek kostny podczas sinuslift.


Aparat pantomograficzny
Urządzenie rentgenowskie do wykonywania zdjęć pantomograficznych, ukazujących szczękę, żuchwę i połączenie stawowe szczęki. Zdjęcie takie może zostać wykonane po wcześniejszym wykonaniu wycisku z kulką który umożlwija precyzyjniejsze określenie miejsca implantu


Bezzębie
Bezzębie - stan po całkowitej utracie lub usunięciu zębów z jamy ustnej, np. w wyniku próchnicy. W przypadku braku zębów spowodowanego zaburzeniem rozwojowym,polegającym na braku zęba i jego zawiązka, mówimy o anodoncji. W sytuacji bezzębia istnieje kilka możliwości uzupełnień protetycznych: całkowite protezy osiadające, proteza z lokatorami - implantami, mosty na implantach, implanty.


Braki skrzydłowe
Są to braki zębowe ograniczone przez zęby tylko z jednej strony . Są to bardzo grozne braki , zostało bowiem utracone naturalne podparcie zębów za bokach. Pojawia się patologiczne oparcie na zębach przednich często doprowadzając do ich zniszczenia . Stan taki jest równierz niebezpieczny dla stawów skroniowo-żóchwowych mogąc doprowadzić do ich zwyrodnienia i częto do silnych bóli głowy. Braki skrzydłowe mogą zostać uzupełnione z wykorzystaniem implantów lub protez szkieletowych.

Chirurgia z użyciem lasera
Zabieg chirurgiczny z użyciem lasera jako precyzyjnego narzędzia do cięcia i/lub koagulacji. Z wykorzystaniem laseru można przeprowadzić plastykę przedprotetyczną bezzębnego wyrostoka zębodołowego lub podciąć wędzidełko.

Gojenie bez zakrywania
Gojenie dziąsła będącego od razu w kontakcie z implantem w jamie ustnej; pierwotne gojenie tkanki miękkiej wokół nacięcia dziąsła przy implantacji jednoetapowej lub dwuetapowej z pierwotnym założeniem ograniczników dziąsłowych.

Gojenie zakryte
Gojenie pod przykryciem płata śluzówkowo-okostnowego; wymagany jest drugi zabieg operacyjny w celu odsłonięcia implantu.

Implant podokostnowy
Implant umieszczony pod zewnętrzną warstwą kości (okostną) - w przeciwieństwie do implantu wewnątrzkostnego, który umieszczany jest w kości; niemal nie jest stosowany obecnie.

Implant pozaustny
Wewnątrzkostny implant umieszczony poza jamą ustną, kotwiczący protezę ortopedyczną: dopasowana indywidualnie plastikowa proteza do uzupełniania defektów powierzchni, szczególnie w części twarzowej; na ogół składa się z warstwy sztywnej i miękkiej

Implant rozszerzony
Implant, który nie ma kształtu wkrętu, gwoździa, ani cylindra, ale tylko symetryczne, nieobrotowe rozszerzenie

Implant stomatologiczny
Sztuczny korzeń wykonany z tytanu; implant w jamie ustnej (wewnątrzustny), w kości (wewnątrzkostny) implant szczęki lub żuchwy (szczęki górnej lub dolnej); implanty pozaustne nie są uważane za implanty stomatologiczne: materiały i elementy umieszczane w ciele ludzkim, aby pełniły specyficzne funkcje substytucyjne; w przeciwieństwie do przeszczepu implant nie jest żywą tkanką

Implant

Implant to ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są implanty zastępujące tkanki twarde.
Sztuczny korzeń wykonany z tytanu; implant w jamie ustnej (wewnątrzustny), w kości (wewnątrzkostny) implant szczęki lub żuchwy (szczęki górnej lub dolnej); implanty pozaustne nie są uważane za implanty stomatologiczne: materiały i elementy umieszczane w ciele ludzkim, aby pełniły specyficzne funkcje substytucyjne; w przeciwieństwie do przeszczepu implant nie jest żywą tkanką


Korona
Korona, potocznie zwana koronką - uzupełnienie protetyczne odtwarzające znaczny ubytek korony klinicznej zęba. Wykonywane ze stopu metalowego, akrylu, stopu metalowanego licowanego (pokrywanego od widocznej strony licowej korony) akrylem, kompozytem lub ceramiką oraz korony pełnoceramiczne bez podbudowy metalowej. Korona protetyczna bywa również częścią mostu protetycznego, którego wykonanie umożliwia uzupełnianie braków międzyzębowych. Korona stanowi nieodzowny element implantu kończący uzupełnieni implantologiczne.
Kostny materiał zastępczy: autoprzeszczep
Przeszczep z jednego obszaru ciała do drugiego w obrębie tego samego osobnika pobierany najczęściej z okolicy bródki lub (w przypadku większego ubytku kostnego) z talerza kości biodrowej

Krawędź zębodołu
Krawędź; część wyrostka zębodołowego, który pozostaje po stracie zęba; Wyrostek zębodołowy: część szczęki lub żuchwy, w której osadzony jest ząb

Matryca do wiercenia
Pomoc protetyczna wykonana z przezroczystego plastyku, przeznaczona do precyzyjnej preparatyki chirurgicznej miejsca wszczepienia implantu, która zamocowana jest do zębów lub wyrostka zębodołowego i umożliwia precyzyjne i dokładne umiejscowienie i ustawienie implantu w płaszczyźnie osiowej

Modelowanie protezy z wosku
Model z wosku umożliwia ustalenie zwarcia i inne korekty przygotowywanej protezy

Moment obrotowy
Siła przyłożona w celu obrócenia śruby; zapewnia informację, czy zamocowane śruby są wystarczająco unieruchomione w implancie i dostarcza sygnał zwrotny, kiedy wkręcany jest w kość gwintowany implant.

Most
uzupełnienie protetyczne, może być zacementowany (stały) lub zaczepiony na sąsiednich zębach (ruchomy).Oba typy mostów stosuje się w celu uzupełnienia brakujących zębów i utraconego dziąsła. Mosty stałe zazwyczaj są wykonane z porcelany. Gdy potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie, porcelana jest łączona z metalem szlachetnym lub nieszlachetnym.

Natychmiastowa implantacja
Wstawienie implantu bezpośrednio po ekstrakcji stracie zęba.

Natychmiastowe niefunkcjonalne obciążenie
Uzupełnienie protetyczne wykonane w ciągu 48 godzin od wszczepienia z protezą tymczasową poza poziomem zgryzu.

Natychmiastowe obciążenie funkcjonalne
Obciążenie funkcjonalne w przeciągu 48 godzin od wszczepienia implantu z tymczasową protezą lub ostateczną protezą w linii zwarciowej

Natychmiastowe tymczasowe uzupełnienie
Implant jest natychmiast łączony z tymczasową protezą, z natychmiastowym obciążeniem funkcjonalnym lub bez.

Obciążenie progresywne
Stopniowo zwiększane obciążenie po okresie początkowej osteointegracji przy pierwotnym uzupełnianiu tymczasową protezą lub ostatecznym uzupełnianiu po funkcjonalnym remodelingu kości.

Odroczone natychmiastowe wszczepienie implantu
Umieszczenie implantu przed remodelingiem kości zębodołu i po pełnym wygojeniu nabłonka rany

Odroczone wszczepienie implantu
Wszczepienie implantu po remodelingu kości zębodołu

Ortodoncja
Gałąź stomatologii, która zajmuje się leczeniem nieprawidłowości ustawienia i kształtu zębów.

Osteogeneza
Powstawanie nowej tkanki kostnej lub jej transformacja.

Osteoindukcja
Zdolność kości do zapoczątkowania tworzenia nowej kości na powierzchni przeszczepu lub implantu.

Osteointegracja
Integracja kostna implantów wewnątrzkostnych jako wskaźnik sił oporowych na ich obciążenie funkcjonalne.
Osteoplastyka
Remodeling kości; Zabieg chirurgiczny na kości.

Osteotomia
Technika otwierania kości przy użyciu wierteł, pił lub dłut.

Pierwotna stabilność
Pożądane zakotwiczenie wytrzymałość implantu wewnątrzkostnego po jego umieszczeniu w kości; najlepszy wynik w przypadku dopasowania kształtu miejsca implantacji przy pomocy standaryzowanych narzędzi.

Plastyka tkanek miękkich
Technika chirurgiczna mająca na celu funkcjonalne i estetyczne ukształtowanie tkanek miękkich w obszarze styku nabłonka (pokrywy) i tkanki łącznej.

Pobieranie wycisków
Wykonanie negatywnego odbicia zębów lub krawędzi w materiale wyciskowym.

Podniesienie dna zatoki - sinuslift
Podniesienie dna zatoki to zabieg który umożliwia stworzenie warunków na wszczepienie implantu w ciężkiej sytuacji panującej w szczęce tzn. gdy grubość kości jest nie wystarczająca na wszczepienie implantu. Pierwszy raz wykonano ten zabieg w 1974 roku. Zabieg polega na podanniu autogennej kości lub biomateriału w przestrzeń między dnem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, a uniesioną błoną śluzową wyścielającą ten zachyłek.Sinuslift umożliwia wprowadzenie wszczepów w trudnych warunkach anatomicznych, zwłaszcza w bocznych odcinkach w obrębie bezzębnej szczęki.


Proteza nakładkowa
Proteza, która odpowiada protezie całkowitej pod względem kształtu i rozległości, ale jest zamocowana do kilku resztkowych zębów

Proteza teleskopowa
Proteza ustabilizowana przy pomocy filaru teleskopowego.

Proteza zakrywająca
Proteza, która koryguje funkcjonalnie niepożądane, wrodzone lub nabyte wady, szczególnie wady podniebienia i rozszczep podniebienia, jeżeli nie jest możliwa korekcja chirurgiczna; sztuczne podniebienie.

Protezowanie tymczasowe
Założenie tymczasowej nadbudowy (korony, protezy) na okres testowy; wstęp do trwałej rekonstrukcji.

Protokół wszczepiania
Sekwencja działań leczniczych wymagana w trakcie wszczepiania implantu.
Przeszczepianie płata śluzówkowego
zabieg polegający na wycięciu fragmentu tkanki łącznej z podniebienia i wszczepieniu jej na odsłonięte szyjki zębowe

Przerwa bezzębna
Fragment szczeki pozbawiony zęba, który w sposób naturalny ograniczony jest z dwóch stron zębami
Przyciąganie kości
Histogenetyczna właściwość komórek kościotwórczych polegająca na pobudzaniu wzrostu poza oryginalnym poziomem kości; na przykład, wzrost kości nad implantem.

Przygotowanie miejsca wszczepienia
Przygotowanie kości w miejscu wszczepienia na krawędzi zębodołu.

Rehabilitacja czaszkowo-twarzowa
Rehabilitacja wad plastycznych w regionach twarzowych, ortodontycznych i szczękowo-twarzowych z korekcją zaburzenia z użyciem protez i pomocy protetycznych (ortez)

Remodeling kości
Dynamiczny remodeling kości poprzez resorpcję i nawarstwianie

Resekcja korzenia
Zabieg chirurgiczny na wierzchołku korzenia po nacięciu kości szczęki, mający na celu prawidłowe wypełnienie kanału korzeniowego odontonekrotycznego, obumarłego zęba po resekcji (amputacji) wierzchołka korzenia.

Rozciąganie kostniny
Technika stymulacji wzrostu kości poprzez kontrolowane stopniowe rozszerzanie nacięcia wykonanego przy pomocy dystraktora z wykorzystaniem śrub rozciągowych, które przymocowane są do fragmentów kostniny: Początkowo włóknista tkanka wyrasta z okostnej i szpiku kostnego w miejscu uszkodzonym przez dystraktor kostny: rozszerzenie oddzielające poszczególne przekroje kości lub powierzchnie stawowe

Rozszerzenie krawędzi zębodołowej
Chirurgiczna metoda względnego uniesienia krawędzi zębodołowej; chirurgiczne modelowanie krawędzi (w przeciwieństwie do bezwzględnego uniesienia krawędzi zębodołu przeszczepieniem kości; patrz transplantacje
Somatoprotetyka
Sztuka i dziedzina nauki zajmująca się protetycznym uzupełnieniem zewnętrznych części ciała, których brak lub które są zdeformowane.

Sterowana regeneracja kości
Wgajanie się przeszczepu kostnego przykrytego błoną śluzową.

Sterowana regeneracja tkanki/kości GBR
Technika chirurgiczna oryginalnie wywodząca się z chirurgii ozębnej, kiedy regeneracja kości wspierana jest przez przykrycie błoną śluzową (z wykorzystaniem biomateriałów).Wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości uzyskuje się poprzez zastosowanie zabiegu GBR. Wykorzystywany jest gdy niedostateczna ilość i jakość kości własnej pacjenta uniemożliwia śródkostną implantację.Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej

Stomatologia implantacyjna
Specjalistyczna dyscyplina stomatologiczna; nauka o wszczepianiu elementów metalowych do kości szczęk w celu zakotwiczenia protez zębowych.

Stopień powodzenia
Oznaczalna procentowa długość czasu żywotności protezy lub implantu: krzywa przeżywalności, znana także jako krzywa Kaplana-Meiera: metoda statystyczna i wykres graficzny nazwane od nazwisk autorów.

Surowica bogatopłytkowa
Pobieranie surowicy krwi w celu jej wykorzystania do wspomagania gojenia kości.


Szynowanie
Ograniczenie stopni swobody naturalnych zębów lub implantów poprzez nadbudowę protetyczną.

Szablon chirurgiczny
Szablon chirurgiczny pozwala w trakcie zabiegu na przeniesienie zaplanowanych rozwiązań do jamy ustnej pacjenta.

Śruba gojąca
Śruba gojąca umieszczana jest po zabiegu implantacji, zakłada sie ją w celu przygotowania do dalszego leczenie protetycznego. Formuje ona dziąsło po zabiegu chirurgicznym i przygotowuje do dalszej rehabilitacji protetycznej (założenie korony i zakończenie leczenia implantologicznego).

Technika LMSF
LMSF: skrót wyrażenia Miejscowa Modyfikacja Dna Zatoki; specjalna metoda chirurgiczna służąca do podnoszenia dna zatoki przy pomocy Ekspandera Kostnego.

Technika uszypułowanego płata tkankowego
Technika chirurgiczna wykorzystująca zbędną tkankę do uformowania tkanek miękkich wokół wyłonionego profilu.

Terapia tlenem hiperbarycznym
Wentylacja tlenem pod zwiększonym ciśnieniem w komorze ciśnieniowej; leczenie, w którym poprawę kliniczną uzyskuje się na skutek podawania tlenu pod zwiększonym ciśnieniem, na przykład jako uzupełnienie radioterapii.

Tomografia komputerowa
Specjalna metoda warstwowej diagnostyki radiologicznej, w której poruszający się system detektorów zapisuje liczne dane numeryczne uzyskane z tomografu, na podstawie których oblicza następnie obrazy przekrojów w różnych położeniach lub nawet obrazy trójwymiarowe; dokładne rozdzielenie uzyskanych wartości numerycznych umożliwia uzyskanie wysoko-kontrastowego obrazu tkanek miękkich.

Ubytki wyrostka zębodołowego
Fizjologiczny proces utraty kości z wyrostka zębodołowego po utracie zęba

Umocowanie
Środki służące do zamocowania implantu, wytworzenia oporu, np. bruzda.

Umocowanie przezzębowe
Umocowanie za pomocą wewnątrzkostnego gwoździa; umocowanie wypadniętego lub złamanego zęba, który przymocowany jest do kości szczęki przy pomocy gwoździ metalowych (tytanowych) lub ceramicznych z tlenkiem glinu wewnątrz rozszerzonego kanału korzenia przez jego wierzchołek.

Utrata marginesu kostnego
Atrofia kości z okolicy marginesu kostnego jako niekorzystne zjawisko (działanie niepożądane) umiejscowienia implantu.

Wczesne obciążenie
Odtworzenie protetyczne w ciągu 3 tygodni od wstawienia implantu z ostateczną protezą w linii zgryzu.

Westibuloplastyka
Zabieg chirurgiczny w obrębie szczęki, mający na celu względne uniesienie atroficznej krawędzi zębodołu, w czasie którego odwarstwiana jest i przemieszczana błona śluzowa oraz mięśnie.

Wysokość linii zgryzu
Pionowy wymiar linii zgryzu; odległość pomiędzy podstawą szczęki a podstawą żuchwy w pozycji zwartej.


Zaawansowane wczesne uzupełnienie
Uzupełnienie protetyczne w przeciągu 8 do 10 tygodni od wszczepienia implantu z tymczasową protezą w linii zgryzu

Sinuslift
Patrz "zabieg uniesienia zatoki" Względne uniesienie krawędzi zębodołowej poprzez uniesienie błony śluzowej zatoki szczękowej.

Zapalenie ozębnej
Zapalenie ozębnej, pozapalny zanik ozębnej, zapalenie ozębnej: zapalenie korzeni, zapalenie ozębnej wierzchołkowej (zakażenie wierzchołka korzenia).

Zapalenie wokół implantu
Choroba zapalna obejmująca tkankę na granicy z implantem wewnątrzkostnym; wywołana przez infekcję bakteryjną lub biomechaniczne przeciążenie nadbudowy protetycznej.

Zwarcie
Całkowity kontakt pomiędzy zębami szczęki i żuchwy; możliwe zróżnicowanie pomiędzy zwarciem statycznym i dynamicznym.
Stomatologia stomatolog w Opolu, dentysta województwo opolskie, implanty opole Wybielanie. Próchnica, ból zębów, endodoncja, leczenie kanałowe, usuwanie zebów, chirurgia, chirurgia stomatologiczna, tanio, Opole, ceny, cennik, tanie wybielanie zębów, jak wybielić zęby, implant, implanty, niskie ceny.